Regulamin

Regulamin zawierania drogą elektroniczną umów o udzielanie świadczeń́ zdrowotnych 

§1. Definicje.

Sformułowania użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

 2. neoMedica – PRO SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej: PRO SPA), prowadząca podmiot leczniczy: Centrum Medyczne neoMedica ul. Świetlana 25, 60-151 Poznań, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000283842 NIP: 7792312597 REGON: 300589325, będąca podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt.1 Ustawy o Działalności Leczniczej; wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000155087;

 3. Hasło i login - Hasło i login - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika lub Pacjenta w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Pacjenta. Login i hasło powinno spełniać warunki bezpieczeństwa w zakresie rodzaju znaków, które mogą być w nim użyte, długości hasła, także w formularzu założenia Konta Pacjenta i formularzu zmiany hasła (w przypadku zmiany hasła);

 4. Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym sklep.neomedica.pl będący własnością neoMedica, za pośrednictwem, którego Użytkownik może, w szczególności złożyć Zamówienie na Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

 5. Użytkownik – Konsument, każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat) zamierzająca zawrzeć umowę lub zawierająca umowę na korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu;

 6. Pacjent - osoba fizyczna, wskazana w chwili składania Zamówienia na rzecz, której wykonana ma zostać Usługa;

 7. Usługa – usługa dostępna dla Użytkownika za pośrednictwem Serwisu;

 8. Usługa informacyjna – Usługa polegająca na udostepnieniu Użytkownikowi możliwości przeglądania zawartości Serwisu, w tym możliwością zapoznania się z zakresem Usług świadczonych przez neoMedica w Serwisie;

 9. Badanie – usługa stanowiąca Świadczenie Zdrowotne polegająca na odpłatnym przeprowadzeniu badania laboratoryjnego, genetycznego bądź realizowanego przez neoMedica zgodnie z Ustawą o Medycynie Laboratoryjnej na zasadach określonych w Regulaminie zakończona udostępnieniem Wyniku badań;

 10. Pakiet badań – usługa stanowiąca Świadczenie Zdrowotne polegająca na odpłatnym przeprowadzeniu wybranej przez Użytkownika w Serwisie z góry zdefiniowanej grupy badań laboratoryjnych, realizowana przez neoMedica na zasadach

 11. Wynik badań – wynik badania laboratoryjnego bądź genetycznego wykonanego w neoMedica, stanowiący dokumentację medyczną w rozumieniu ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

 12. Koszyk – lista Usług sporządzona podczas składania Zamówienia na podstawie wyboru Użytkownika spośród Usług udostępnionych w Serwisie;

 13. Kod Rabatowy – kod uprawniający do zakupu Usług z określoną zniżką;

 14. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z neoMedica czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 15. Konto Pacjenta – usługa cyfrowa, indywidualne i autoryzowane poprzez login i hasło konto Pacjenta lub Użytkownika w ramach Serwisu, na podstawie rejestracji i akceptacji Regulamin;

 16. Punkt Pobrań - jednostka organizacyjna – punkt pobrań, należąca do neoMedica, w której jest możliwe wykonania Usługi Pielęgniarskiej;

 17. Rozwiązanie Cyfrowe – treść cyfrowa lub usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta (m.in. Konto Pacjenta);

 18. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia z neoMedica, drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu umowy o świadczenie Usług zgodnie z zakresem Zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie;

 19. Świadczenie zdrowotne - działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania w rozumieniu art. 2 pkt 10 Ustawy o Działalności Leczniczej;

 20. Dni Wolne od Pracy - dni wolne od pracy w rozumieniu Ustawy o Dniach Wolnych od Pracy oraz niedziele;

 21. Dane Osobowe - dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO;

 22. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 23. Ustawa o Działalności Leczniczej - ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112, poz. 654 z późn. zm.);

 24. Ustawa o Zawodach Pielęgniarki i Położnej - ustawa z dnia 15 lipca 2007 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011 Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.);

 25. Ustawa o Medycynie Laboratoryjnej – ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2280);

 26. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 27. Ustawa o Dniach Wolnych od Pracy - Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 Nr 4, poz. 28 z późn. zm.);

 28. Ustawa o Prawach Pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 | z późn. zm.);

 29. Ustawa o Pozasądowym Rozwiązywaniu Sporów Konsumenckich - ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823);

 30. Ustawa o Prawach Konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);

§2. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

 2. Regulamin określa warunki udzielania Świadczeń Zdrowotnych i realizacji Usług, w szczególności warunki:

  1. zasad zakupu i świadczenia przez neoMedica Usług określonych
   w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu,

  2. korzystania z Serwisu,

  3. składania Zamówień,

  4. uiszczania opłaty za Zamówienie,

  5. składania i rozpatrywania reklamacji,

  6. realizacji prawa odstąpienia,

  7. zwrotu kosztów odpłatnych Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie. Regulamin dostępny jest w trwałej postaci pod adresem internetowym: www.sklep.neomedica.pl

 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 5. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania.

 6. neoMedica zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu lub wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu:

  1. ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od neoMedica, lub

  2. ze względu na konieczność dokonania niezbędnych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją lub zabezpieczaniem systemów informatycznych i zasilania, polepszeniem funkcjonalności, przy czym okres czasowego zawieszenia dostępu nie będzie dłuższy niż czas konieczny do usunięcia powstałych nieprawidłowości.

§3. Usługi.

I. Usługa Informacyjna

 1. Każdy użytkownik Serwisu w ramach domeny sklep.neomedica.pl może zapoznać się z informacjami umieszczonymi w ramach Serwisu.

 2. Usługa informacyjna jest bezpłatna.

 3. Informacje w ramach Usługi Informacyjnej udostępniane są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych i nie stanowią porady medycznej a są (i) dostarczane wyłącznie do celów edukacyjnych (ii) nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza lub innego dostawcę usług zdrowotnych (iii) nie stanowią rekomendacji jakiegokolwiek określonego sposobu leczenia.

 4. Żadna z informacji zawartych w ramach Usługi Informacyjnej nie ma na celu stawiania diagnozy, leczenia lub w inny sposób być wykorzystywana lub traktowana jako porada medyczna, opinia lekarska lub diagnoza.

II. Usługa Pielęgniarska

 1. Usługa Pielęgniarska jest Świadczeniem Zdrowotnym polegającym na pobraniu materiału biologicznego dla potrzeb wykonania badań laboratoryjnych i/lub wykonaniu innych Usług wskazanych w Serwisie i opisanych w Regulaminie.

 2. Usługa Pielęgniarska wykonywana jest przez wyspecjalizowany personel neoMedica uprawniony do wykonywania zawodu pielęgniarki zgodnie z Ustawą o Zawodach Pielęgniarki i Położnej lub inne uprawnione osoby.

 3. Usługa Pielęgniarska realizowana jest w CM neoMedica przy ul. Świetlana 25, 60-151 Poznań w godzinach otwarcia oznaczonych w rubryce „Punkt pobrań” na stronie internetowej pod adresem: https://www.neomedica.pl/kontakt/

 4. Usługa Pielęgniarska jest niezbędna w celu pobrania krwi lub innych materiałów od Pacjenta dla potrzeb wykonania Badań i/lub Pakietu badań i jest nierozłączna dla ich realizacji w Punkcie pobrań.

 5. Postanowienia niniejszego §3 pkt II Regulaminu stosuje się również do osób fizycznych zawierających z neoMedica umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 6. Usługa Pielęgniarska nie jest realizowana w Dni Wolne od Pracy.

III. Badanie genetyczne

 1. Badanie genetyczne może być zakupione zgodnie z wyborem Użytkownika i dostępnością Badania w Serwisie.

 2. Badanie jest usługą odpłatną. Cena Badania, charakterystyka oraz opis znajdują przy danej pozycji się w Serwisie.

 3. Pacjent zobowiązany jest do realizacji Badań w miejscowości, w której znajduje się Punkt Pobrań oznaczony na stronie internetowej CM neoMedica pod adresem: https://www.neomedica.pl/kontakt/

 4. W przypadku, gdy Użytkownik wskazał realizację Badania w Punkcie Pobrań, jego wykonanie przez Pacjenta jest możliwe przez okres 60 (sześćdziesiąt) dni od daty zawarcia umowy zgodnie z §4 ust. 14 Regulaminu. Po upływie tego terminu umowa na Badanie ulega rozwiązaniu. Użytkownik ma prawo zwrotu 1/x opłaty za niewykorzystane Badanie i zgłoszenia neoMedica takiego żądania.

 5. Postanowienia niniejszego §3 pkt III ust. 4 Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej z neoMedica umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

IV. Pakiet badań.

 1. Pakiet badań może być zakupiony zgodnie z wyborem Użytkownika i dostępnością Pakietu badania w Serwisie.

 2. Pakiet badań jest usługą odpłatną. Cena Pakietu badań, charakterystyka oraz opis Badań, które wchodzą w jego skład znajdują przy danej pozycji się w Serwisie.

 3. Pacjent zobowiązany jest do realizacji Pakietów badań w miejscowości, w której znajduje się Punkt Pobrań.

 4. Zakres Pakietu badań jest stały i nie może być zmieniany lub modyfikowany przez Użytkownika.

 5. W przypadku, gdy Użytkownik wskazał realizację Pakietu badań w Punkcie Pobrań, jego wykonanie przez Pacjenta jest możliwe przez okres 60 (sześćdziesiąt) dni od daty zawarcia umowy zgodnie z §4 ust. 14 Regulaminu. Po upływie tego terminu umowa na Pakiet badań ulega rozwiązaniu. Użytkownik ma prawo zwrotu 1/x opłaty za niewykorzystany Pakiet badań i zgłoszenia neoMedica takiego żądania.

 6. Postanowienia niniejszego §3 pkt IV ust. 5 Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej z neoMedica umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

V. Konto Pacjenta

 1. Użytkownik Serwisu i/lub Pacjent (rozumiany w ramach Usługi Konto Pacjenta jako Pacjent będący jednocześnie Użytkownikiem) mogą uzyskać bezpłatny dostęp do Konta Pacjenta.

 2. Dostęp do Konta Pacjenta jest zastrzeżony i wymaga wskazania loginu i hasła.

 3. Rejestracja do Konta Pacjenta jest opcjonalna.

 4. W ramach Konta Pacjenta Użytkownik i/lub Pacjent uzyskują dostęp do Wyników badań, historii zamówień, oraz profilu (Twoje dane), w ramach którego wskazuję dane osobowe i ma możliwość zmiany hasła.

 5. Wypełniając formularz rejestracji lub dokonując aktualizacji danych w ramach Portalu Pacjenta, Użytkownik i/lub Pacjent potwierdza, iż wprowadzone przez niego dane są prawdziwe i posiada prawo dysponowania nimi.

 6. Na Użytkowniku i/lub Pacjencie ciąży obowiązek ochrony hasła do Konta Pacjenta w przed osobami trzecimi. Użytkownik i/lub Pacjent odpowiada za wszelkie działania osób, którym udostępnił dane umożliwiające korzystanie z jego Konta Pacjenta, w tym za działania osób, które weszły w posiadanie wskazanych danych na skutek zaniedbań Użytkownika w należytej ochronie danych.

 7. W ramach funkcjonalności Konta Pacjenta realizowane jest prawo Pacjenta do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia, przewidziane w art. 9 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 8. Każdy Użytkownik i/lub Pacjent może posiadać nie więcej niż jedno Konto Pacjenta neoMedica może odmówić rejestracji Konta Pacjenta Użytkownikowi/Pacjentowi, jeżeli podany numer PESEL został uprzednio wskazany przez innego Użytkownika lub Pacjenta.

 9. Niedopuszczalne jest stosowanie w toku rejestracji loginu: :

  1. którego treść naruszałaby prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste lub prawa autorskie lub prawa pokrewne neoMedica, innych Użytkowników albo osób trzecich,

  2. zawierającego słowa powszechnie uznawane za obelżywe,

  3. naruszającego przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy neoMedica.

 10. Bez uszczerbku dla ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w §8 Regulaminu, Użytkownik i/lub Pacjent może w każdym czasie zrezygnować z Konta Pacjenta bez podania przyczyny i zakończyć w ten sposób świadczenie mu przez neoMedica Usługi drogą elektroniczną w ramach Konta Pacjenta (wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Konta Pacjenta). W tym celu wystarczy skierować do neoMedica jednoznaczne żądanie usunięcia Konta Pacjenta, stanowiące jednocześnie wypowiedzenie umowy o świadczenie tej Usługi, na adres e-mail: rejestracja@neomedica.pl lub listownie na adres siedziby neoMedica wskazany w niniejszym Regulaminie.

 11. Rezygnacja z Konta Pacjenta (wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Konta Pacjenta) wiążę się z brakiem możliwości korzystania z Konta Pacjenta, w tym logowania i pobrania – poprzez Konto Pacjenta – Wyników badań. Niezależnie od powyższego neoMedica jako podmiot medyczny przechowuje dokumentację medyczną zgodnie z Ustawą o Prawach Pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta i udostępni taką dokumentację medyczną na żądanie Pacjenta.

 12. Po otrzymaniu przez neoMedica wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Konta Pacjenta, o którym mowa powyżej, Konto Pacjenta zostanie niezwłocznie usunięte z systemu teleinformatycznego neoMedica, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania żądania usunięcia Konta Pacjenta.

 13. Dostęp do Konta Pacjenta zostaje udzielony po akceptacji Regulaminu.

§4. Składanie Zamówień. Zawarcie umowy.

 1. Użytkownik może składać Zamówienia w ramach Serwisu przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 2. Podczas składania Zamówienia w ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość zapoznania się z adresem Punktów Pobrań i dostosować własne możliwości w zakresie dotarcia do Punktu Pobrań w umówionym terminie.

 3. Na etapie kompletowania Zamówienia Użytkownik może wykorzystać – jeśli posiada - Kod Rabatowy.

 4. Podczas składania Zamówienia Użytkownik podaje dane osobowe Pacjenta oraz Użytkownika jako osoby Zamawiającej Usługi.

 5. W przypadku Pacjenta wymagane jest podanie następujących danych:

  1. imię i nazwisko

  2. adres e-mail

  3. numer telefonu

  4. adres zamieszkania.

 6. W przypadku Użytkownika, jako osoby Zamawiającej Usługi wymagane jest podanie następujących danych:

  1. Imię i nazwisko

  2. numer telefonu

  3. adres e-mail

  4. adres zamieszkania

 7. W ramach Serwisu, w trakcie składania Zamówienia Użytkownik może zgłosić żądanie otrzymania faktury VAT. W celu otrzymania faktury konieczne jest przesłanie żądania wystawienia faktury wraz z numerem potwierdzenia na adres mailowy sklep@neomedica.pl

 8. Użytkownik w celu przejścia do płatności jest zobligowany do oświadczenia, że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu i Polityki Prywatności oraz złożenia oświadczeń i wyrażenia zgód obligatoryjnych, bez których złożenia Użytkownik nie będzie mógł kontynuować procesu składania Zamówienia. Złożenie oświadczeń i zgód następuje poprzez zaznaczenie przez Użytkownika właściwego pola wyboru.

 9. Po podaniu wymaganych danych oraz złożeniu wymaganych oświadczeń i zgód Użytkownik może złożyć Zamówienie i dokonać płatności. Możliwe metody płatności określa §5 Regulaminu.

 10. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Użytkownika zawarcia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usług przez neoMedica w zakresie objętym Zamówieniem.

 11. W celu zawarcia Umowy o udzielenie Świadczeń zdrowotnych Użytkownik powinien:

  1. zaakceptować Regulamin, Politykę Prywatności oraz zgody i oświadczenia wskazane z chwilą składania Zamówienia,

  2. wypełnić stosowny formularz w ramach, którego Użytkownik wskazuje dane osobowe i teleadresowe Użytkownika oraz Pacjenta.

  3. Z chwilą złożenia Zamówienia neoMedica informuje Użytkownika na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej o potwierdzeniu złożenia Zamówienia wraz z indywidualnym numerem Zamówienia, który – chcąc zrealizować Usługę - powinien okazać w Punkcie Pobrań.

  4. Opłacenie zamówienia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do 2 godzin od złożenia Zamówienia. Po upływie tego terminu nastąpi automatyczne anulowanie Zamówienia.

  5. Błędnie złożone lub nieopłacone Zamówienie nie stanowi oferty zawarcia przez Użytkownika umowy o udzielenie Świadczeń zdrowotnych z neoMedica.

  6. Realizacja Zamówienia zakupionego w Serwisie w zakresie Usługi odbywa się podczas jednej wizyty w Punkcie Pobrań. Nie jest możliwe częściowe wykonanie Usługi w ramach kilku wizyt.

  7. W przypadku Pacjenta poniżej 16 lat Usługi wykonywane są za zgodą opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego, a w przypadku Pacjenta w wieku 16 – 18 lat za zgodą tego Pacjenta i jej opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.

§5. Płatności.

 1. W Serwisie można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:

  1. kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic); lub

  2. za pośrednictwem płatności BLIK; lub

  3. szybkim przelewem elektronicznym; 

 2. Korzystając z powyższych form płatności Użytkownik nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami.

 3. neoMedica nie pobiera żadnych dodatkowych opłat wynikających z powyższych form płatności.

 4. Zamieszczone w Serwisie ceny zawierają wszystkie podatki, cła i inne koszty, w tym podatek VAT.

 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Autopay S.A.

§6. Odbiór Wyników badań.

Pacjent lub opiekun prawny Pacjenta, albo odpowiednio upoważniona pisemnie osoba może odebrać Wynik badań zrealizowanych w ramach Pakietów badań i Badań w następujący sposób:

 1. osobiście w Punkcie Pobrań, w której wykonał badania oraz po uzyskaniu informacji, iż wyniki takie są już dostępne;

 2. online, w ramach Konta Pacjenta

§7. Rozwiązanie Cyfrowe.

 1. neoMedica ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Rozwiązania Cyfrowego (np. Konto Pacjenta) w terminie oraz brak zgodności Rozwiązania Cyfrowego z umową (Regulaminem).

 2. Jeżeli Rozwiązanie Cyfrowe, nie zostało dostarczone w terminie, Konsument ma prawo wezwania do jej dostarczenia w trybie reklamacji określonym w ust. 12-15. Jeżeli neoMedica nie dostarczy Rozwiązania Cyfrowego niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Konsumentem terminie, Konsument może odstąpić od umowy.

 3. W przypadku, świadczenia Rozwiązania Cyfrowego w sposób niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia Rozwiązania Cyfrowego do zgodności z umową w trybie reklamacyjnym określonym w ust. 12-15.

 4. neoMedica ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Rozwiązania Cyfrowego z umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym Rozwiązanie Cyfrowe miało być dostarczane.

 5. neoMedica ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.

 6. Konsumenta ma prawo złożenia reklamacji dotyczących świadczenia Rozwiązania Cyfrowego podając dane niezbędne do jego weryfikacji w procesie reklamacji zgodnie z §10 ust. 1 lit a) wraz ze wskazaniem informacji o okolicznościach reklamacji m. in. wskazanie Rozwiązania Cyfrowego, którego dotyczy reklamacja i datę wystąpienia problemu.

 7. Reklamacja może zostać złożona drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem wiadomości dostarczonej na pocztę elektroniczną pod adresem sklep@neomedica.pl

 8. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.

 9. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona drogą elektroniczną na adres e-mail, który został wskazany w procesie reklamacji.

 10. Postanowienie §10 ust. 4 stosuje się do reklamacji Rozwiązania Cyfrowego.

§8. Prawo odstąpienia od Umowy.

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (np. §4 ust. 14 Regulaminu lub w przypadku Konta Pacjenta od z chwilą wskazaną w §3 pkt. VIII ust. 13 Regulaminu).

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Konsument musi poinformować neoMedica o swojej decyzji o odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą).

 3. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przez Konsumenta:

  1. na adres: Centrum Medyczne neoMedica, ul. Świetlana 25, 60-151 Poznań

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@neomedica.pl

  3. za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem internetowym sklep.neomedica.pl

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu jednakże nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotycząca wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub formularza, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 lit. b lub ust. 3 lit. c powyżej, neoMedica niezwłocznie przekazuje Konsumentowi na wskazany przez niego lub użyty w korespondencji adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

 8. neoMedica niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności wynikające z zakresu złożonego oświadczenia o odstąpieniu bez obciążania Konsumenta dodatkowymi kosztami.

 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, w którym neoMedica wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez neoMedica utraci prawo odstąpienia od umowy.

 10. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania aby wykonywanie Usługi rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez neoMedica do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem określonej ceny Usługi.

 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez neoMedica
  o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

 12. neoMedica dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami

 13. Postanowienia niniejszego §8 Regulaminu stosuje się również do osób fizycznych zawierających z neoMedica umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
  https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php)

 5. Zgodnie z treścią art. 5 pkt. 5 lit. b) Ustawy o Pozasądowym Rozwiązywaniu Sporów Konsumenckich przepisów tej ustawy nie stosuje się do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

§10. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje mogą być składane w następujący sposób:

  - drogą elektroniczną na adres mailowy sklep@neomedica.pl

  - listownie na adres: Centrum Medyczne neoMedica, ul. Świetlana 25, 60-151Poznań

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:

 1. numer Zamówienia,

 2. imię i nazwisko składającego reklamację,

 3. imię i nazwisko Użytkownika lub Pacjenta,

 4. adres poczty elektronicznej, a w przypadku reklamacji listownej – adres korespondencyjny,

 5. opis problemu, który wystąpił, stanowiącego przyczynę reklamacji

 6. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia,

 7. numer rachunku bankowego - w przypadku żądania zwrotu płatności.

 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. Informacja o jej wyniku przekazywana jest w przypadku zgłoszenia reklamacji:

  1. w formie listownej – listownie,

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – w formie elektronicznej na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej,

 2. Postanowienia niniejszego §10 Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej z neoMedica umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§11. Wymogi techniczne.

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien posiadać:

  1. urządzenie umożliwiające połączenie z Internetem (np. desktop, laptop, tablet, telefon komórkowy),

  1. telefon komórkowy,

  2. dostęp do Internetu oraz

  3. skrzynkę poczty elektronicznej (adres email).

 1. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny mieć możliwość połączenia z Internetem oraz powinny spełniać następujące wymagania:

  1. w przypadku desktopów i laptopów: system operacyjny Windows w wersji 10 i wyższej lub MacOs w wersji Big Sur 11.2.1 lub wyższej;

  2. w przypadku urządzeń mobilnych system operacyjny Android w wersji 8.0 lub wyższej lub iOs w wersji 14;

  3. przeglądarka internetowa Chrome albo Safari albo Firefox albo Opera albo Microsoft Edge w najnowszych wersjach.

 2. Witryna internetowa Serwisu dopasowuje się automatycznie do rozdzielczości ekranu.

 3. Usługodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia urządzeń i/lub oprogramowania, o których mowa w ust. 1, 2, 7 powyżej, ani innego oprogramowania lub sprzętu potrzebnego do korzystania z Serwisu. Zapewnienie odpowiednich urządzeń i/lub oprogramowania należy do Użytkownika.

 4. Użytkownik może korzystać z innych przeglądarek internetowych niż wskazane w ust. 2 powyżej, neoMedica nie gwarantuję w takim przypadku prawidłowości działania Serwisu.

 5. Koszty transmisji danych Użytkownik ponosi we własnym zakresie, zgodnie z zawiązaną umową z dostawcami Internetu i/lub operatorami telekomunikacyjnymi.

§12. Ochrona danych osobowych.

 1. Użytkownik poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia na stronie Serwisu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO” w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

 2. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Zamówienia.

 3. Administratorem danych osobowych jest PRO SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej: PRO SPA), prowadząca podmiot leczniczy: Centrum Medyczne neoMedica ul. Świetlana 25, 60-151 Poznań, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000283842 NIP: 7792312597 REGON: 300589325, zwany dalej także Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych podczas wypełniania Formularza Zamówienia oraz podczas zamawiania Świadczenia zdrowotnego poprzez Infolinię.

 5. W związku z Zamówieniem Usługi w Serwisie przetwarzane będą dane Użytkownika:

  1. Imię i nazwisko;

  2. adres poczty elektronicznej;

  3. numer telefonu komórkowego;

  4. numer PESEL

  5. data urodzenia

  6. płeć

  7. termin realizacji usługi

 6. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

  1. zawarcia umowy o świadczenie zdrowotne udzielane przez neoMedica na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji Świadczenia Zdrowotnego , chyba że wcześniej Użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzysta z innych przysługujących Użytkownikowi praw. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia usługi przewidzianej umową.

  2. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za zamówienie, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia innych obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z m.in. ustawą rachunkowości przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku prawnego.

  3. dokonania niezbędnych zapisów w dokumentacji medycznej i przekazania jej Użytkownikowi na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z ustawą o prawach pacjenta przez czas wskazany przepisami prawa.

  4. przechowania danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw przez okres przewidziany przepisami prawa.

  5. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez neoMedica działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń wskazany prawem.

 7. Użytkownik, jeśli przepisy prawa, nie wskazują inaczej, ma prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,

  2. sprostowania swoich danych osobowych

  3. usunięcia swoich danych osobowych

  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

  6. przenoszenia danych

  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,

  8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajdą przesłanki z art. 21 RODO.

 8. Szczegółowe informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych przez Serwis znaleźć można pod adresem internetowym: https://www.neomedica.pl/polityka-prywatnosci/

§13. Spory.

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy neoMedica, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy neoMedica, podmiotem niebędącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedziby neoMedica. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§14. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.10.2023r.

 2. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie pod adresem: sklep.neomedica.pl oraz na każde żądanie może zostać dostarczany Użytkownikowi drogą elektroniczną bez dodatkowych opłat.

 3. neoMedica jest uprawniona do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, którymi są:

  1. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na neoMedica obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu,

  2. Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu - w zakresie w jakim uzupełnienie, doprecyzowanie lub modyfikacja Regulaminu jest dopuszczalne przez przepisy prawa lub z uwagi na konieczność zwiększenia transparentności Regulaminu,

  3. wydanie przez organy administracji publicznej decyzji rekomendacji, zaleceń lub aktów o analogicznym charakterze w jakim dokumenty modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na neoMedica obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu,

  4. wprowadzenie przez neoMedica nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu - w zakresie w jakim nowe funkcjonalności modyfikują treść Regulaminu,

  5. powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu jest sprzeczna z prawem - w zakresie, w jakim z punktu widzenia przeciętnego Konsumenta lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta proponowana zmiana Regulaminu jest na jego korzyść,

  6. zmian redakcyjnych związanych z koniecznością poprawy, usunięcia omyłek redakcyjnych, błędów w Regulaminie,

  7. zmian o charakterze administracyjnym, w tym zmian danych identyfikujących lub kontaktowych wskazanych w Regulaminie,

  8. zmiany w zakresie wprowadzenia nowych, dodatkowych funkcji Rozwiązań Cyfrowych,

  9. konieczności poprawy obsługi lub usprawnienia działania Rozwiązań Cyfrowych,

  10. zmian związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Rozwiązań Cyfrowych,

 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień:

  1. Konsumenta lub

  2. osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności co do wykonania przez neoMedica zobowiązań wynikających z Regulaminu, w tym także w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez neoMedica.

 5. Umowy z neoMedica są zawierane w języku polskim.

 6. Zmiana Regulaminu może być dokonywana tylko ze skutkiem na przyszłość, tj. wobec Zamówień składanych począwszy od dnia związania Użytkownika zmienionym Regulaminem.

 7. neoMedica poinformuje o zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni poprzez rozesłanie e-maili z informacją o zmianie Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie również opublikowana w Serwisie.

 8. Do Zamówień składanych od momentu wejścia w życie zmienionego Regulaminu zastosowanie znajduje zmieniony Regulamin.

 9. Użytkownik posiadający Konto Pacjenta, który nie akceptuje zmiany Regulaminu, powinien wypowiedzieć Usługę Konta Pacjenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania od neoMedica informacji o zmianie Regulaminu zgodnie z ust. 7 (wypowiedzenie Usługi Konta Pacjenta może nastąpić np. w sposób określony w §3 pkt. VIII ust. 10 Regulaminu).

 10. Regulamin podlega prawu powszechnie obowiązującemu w Polsce.

 11. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków i w tym zakresie stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia.

 12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 13. neoMedica oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
  w transakcjach handlowych.

 14. Skargi dotyczące naruszeń prawa do ochrony zdrowia Pacjent może zgłosić do Rzecznika Praw Pacjenta: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, kancelaria@rpp.gov.pl tel.: (22) 5328250 https://www.gov.pl/web/rpp

 15. Kontakt z neoMedica można uzyskać w sposób szybki i efektywny:

  1. Pod adresem: Centrum Medyczne neoMedica ul. Świetlana 25, 60-151 Poznań Pod numerem telefonu:Infolinia tel:+48730730710 (w godzinach poniedziałek–piątek: 7:00–20:00 sobota: 8:00–12:00(koszt połączenia zgodny z taryfą operatora Użytkownika)

  2. Pod adresem poczty elektronicznej: sklep@neomedica.pl

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu zawierania drogą elektroniczną umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

PRO SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej: PRO SPA), prowadząca podmiot leczniczy: Centrum Medyczne neoMedica ul. Świetlana 25, 60-151 Poznań,

 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług laboratoryjnych:

 

Data zawarcia umowy: .....................................................................

Numer zamówienia: ………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………...

Adres konsumenta: ..........................................................................

Data: .....................

Podpis konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

..........................................

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium